reglement Heemprijs

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Artikel1.
Door Heemkunde West-Vlaanderen vzw kan jaarlijks een Prijs Heemkunde West-Vlaanderen worden uitgereikt aan de auteur van een artikel over een heemkundig-, volkskundig- of historisch onderwerp, dat aan de volgende voorwaarden dient te voldoen.
Artikel1.1.
Het artikel dient te zijn verschenen in een periodieke uitgave van een heemkundige -, volkskundige- of historische vereniging met zetel in het werkgebied van Heemkunde West-Vlaanderen.
Artikel1.2.
Het artikel dient een heemkundig-, volkskundig- of historisch onderwerp te hebben en is in de Nederlandse taal opgesteld.
Artikel1.3.
Het artikel dient te zijn verschenen in één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uitreiking. Het artikel kan maar éénmaal voorgedragen worden.
Artikel2.
De kandidaturen kunnen door de leden Heemkunde West-Vlaanderen vzw worden voorgedragen vanaf de eerste tot de laatste dag van het kalenderjaar. De kandidaturen dienen in één exemplaar (digitaal of gedrukt) ingediend te worden bij de secretaris van Heemkunde West-Vlaanderen vzw, of bij ontstentenis bij de voorzitter van Heemkunde West-Vlaanderen vzw.
Artikel3.
De Raad van Bestuur Heemkunde West-Vlaanderen vzw of een door hen aangestelde commissie zal de kandidaturen evalueren. In geval een groot aantal voorgedragen bijdragen behoudt de Raad van Bestuur Heemkunde West-Vlaanderen vzw zich het recht van een aantal kandidaturen te nomineren voor beoordeling. Op de laatste algemene vergadering voor de organisatie van de jaarlijkse West-Vlaamse heemdag of de vervangende beraadslaging van de aangestelde commissie zal een laureaat en in voorkomend geval laureaten verkozen worden. De wijze van verkiezing is vrij te beslissen door de Raad van Bestuur Heemkunde West-Vlaanderen vzw of de aangestelde commissie. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur Heemkunde West-Vlaanderen vzw of aangestelde commissie is geen verhaal mogelijk.
Artikel4.
De prijs zal worden uitgereikt op de jaarlijkse heemdag van Heemkunde West-Vlaanderen vzw.
Artikel 4.1.
De laureaat of de laureaten zal / zullen een oorkonde en een geldprijs ontvangen.
De geldprijs bedraagt maximaal 500 (vijfhonderd) euro al dan niet evenredig te verdelen onder het aantal laureaten.
Artikel 4.2.
Indien de jaarlijkse West-Vlaamse heemdag vervalt, dient een afzonderlijke uitreiking te worden georganiseerd tussen 1 januari en 1 juni van het lopend kalenderjaar.
Artikel 4.3.
Een laureaat van de prijs Heemkunde West-Vlaanderen, vzw, kan na drie jaar na het behalen van zijn vermelde prijs opnieuw deelnemen als kandidaat.
Artikel 4.4.
De laureaat is in principe aanwezig op de prijsuitreiking of wordt bij afwezigheid door een lid van Heemkunde West-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd.
Artikel5.
De Raad van Bestuur van Heemkunde West-Vlaanderen vzw of de aangestelde commissie kan bij gewone meerderheid beslissen geen prijs uit te reiken. Ze dient deze beslissing te motiveren.

Artikel6.
Leden van de Raad van Bestuur van Heemkunde West-Vlaanderen vzw worden uitgesloten van deelname.
Artikel7.
Dit reglement treedt in werking op 16 november 2017 en kan door elke beslissing bij gewone meerderheid van de Raad van Bestuur van Heemkunde West-Vlaanderen vzwworden gewijzigd. Bij opheffing van Heemkunde West-Vlaanderen vzw wordt de prijs niet meer uitgereikt."